total_views =

Welkom bij de SVZVhome

Iedereen heeft het recht om zich waar ook ter wereld, naar eigen keuze en in veiligheid, te vestigen.

Vanuit dit motto werkt de Steungroep voor Vrouwen zonder Verblijfsvergunning (SVZV) sinds 1995 aan het verbeteren van de positie van vrouwen die, om welke reden ook, zonder geldig verblijfsdocument in Nederland wonen.
Dit zijn bijvoorbeeld slachtoffers van vrouwenhandel, vrouwen die hier om sociaaleconomische redenen zijn gekomen, vrouwen die eerder een asielverzoek hebben ingediend en vrouwen die huiselijk geweld ontvluchten – en vervolgens hun afhankelijke verblijfsvergunning verliezen.

Deze vrouwen, en soms hun gezinnen, bevinden zich in een achtergestelde positie en worden als gevolg van het repressieve migratiebeleid van de overheid van vrijwel alle voorzieningen in Nederland uitgesloten. Bij de activiteiten van de Steungroep staat het vergroten van de zelfredzaamheid van deze vrouwen voorop.

Op deze website vind je informatie over wat de Steungroep kan doen, en hoe jij ons daarbij kunt helpen.